Leerlingenzorg

Zorg en aandacht 
Ieder kind is anders, heeft andere talenten, een andere manier van leren en meer of minder behoefte aan begeleiding. Wij houden daar rekening mee en kijken wat elk kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij kijken welke oefenstof het beste aansluit op zijn of haar behoeften en mogelijkheden en zoeken indien nodig naar nieuwe wegen of methodes. Kinderen die moeite hebben met de leerstof, laten wij deze extra of op andere manieren oefenen. Kinderen die de leerstof al snel onder de knie hebben, oefenen minder vaak en maken extra uitdagende opdrachten. Wij proberen hierin aan te sluiten op de behoeften en wensen van ieder kind en kijken wat het nodig heeft om met plezier te blijven leren. 

Leerlingenzorg 
Om hun vorderingen te meten, toetsen wij al onze leerlingen regelmatig. Het meten van vorderingen biedt ons de kans om vroegtijdig leerproblemen op individueel of klassenniveau te signaleren. Leerlingen die op bepaalde onderdelen uitvallen bij de Diatoetsen, krijgen een aantal weken extra begeleiding voor dit onderdeel. Na deze periode wordt het resultaat geëvalueerd en schriftelijk of mondeling besproken met de ouders. 

De leerkracht signaleert bovendien wanneer een leerling sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen heeft. Wij nemen ook in deze gevallen contact met de ouders op en bespreken de mogelijkheden om de problemen aan te pakken. 

De leerlingenzorg wordt binnen onze school gecoördineerd door de intern begeleider. Zij voert naar aanleiding van toetsresultaten besprekingen met alle leerkrachten over de leerlingen waarover zorg bestaat. Doel is het in kaart brengen van de problematiek van individuele leerlingen of groepsbrede problematiek en het bespreken van de gewenste stappen. Dit kan betekenen dat de leerkracht een hulpplan maakt waarin de extra begeleiding voor een leerling of groep staat beschreven. Het resultaat van de bespreking kan ook zijn dat een externe deskundige een leerling gaat onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de oorzaak van de problematiek. 

De intern begeleider is op de hoogte van de extra zorg die bepaalde leerlingen krijgen en begeleidt waar nodig de leerkrachten. Ook onderhoudt de intern begeleider contacten met alle instanties die betrokken zijn bij de zorg van onze leerlingen en koppelt dit regelmatig terug naar de leerkracht en de betrokken ouders. 

Om alle leerlingen in hun ontwikkeling te volgen, gebruiken wij als school een zorgcyclus met vaste momenten en activiteiten die ons helpen onze leerlingen op de voet te volgen. Zo zijn er vaste toetsmomenten, vaste momenten voor groeps- en leerlingbesprekingen, momenten waarop we u als ouder op de hoogte houden van de ontwikkeling enz. Het kan zo zijn dat er acute hulp of begeleiding nodig is omdat ouders dit aangeven of dat de leerkracht signaleert dat er hulp nodig is, dit is te allen tijde mogelijk. 

Externe ondersteuning 
Soms heeft een leerling problemen waar we externe expertise bij nodig hebben. Wij kunnen dan een externe deskundige vragen om samen met ons te kijken naar de problematiek en eventueel een onderzoek uitvoeren om te achterhalen wat de oorzaak van de problemen is. We betrekken ouders nauw bij dit proces omdat we samen de zorg voor uw kind, onze leerling willen delen. In de meeste gevallen zijn wij zelf in staat om de hulp te bieden. Soms zijn de problemen zo specifiek dat wij hulp van buiten de school moeten inschakelen. 

Meerbegaafdheid 
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een kind onder zijn of haar niveau werkt. Ons onderwijs richten wij voor deze meer begaafde leerlingen in. Dit kan betekenen dat zij leerstof compacter aangeboden krijgen, en dat zij verrijkingsstof maken. Biedt dit een leerling nog steeds onvoldoende uitdaging, dan kan hij of zij meedoen aan de Plusgroep. De leerlingen van groep 5 t/m 8 leren in deze groep samen filosoferen en discussiëren, werken aan projecten en ontwikkelen een Powerpoint of bijvoorbeeld een spel met eigen regels. Wij besteden in de Plusgroep bovendien veel tijd aan sociale vaardigheden, het leren samenwerken en het ontwikkelen van werk- en leerstrategieën. De plusgroep wordt samen met andere CKC-scholen georganiseerd in Zuidlaren. De leerlingen die meedoen aan de Plusgroep gaan hier 1 dag in de week naar toe. 

Grenzen van de zorg 
Onze school wil onderwijs bieden aan alle kinderen, mits dit binnen onze mogelijkheden ligt. We hanteren de volgende grenzen: 

-Kinderen die de veiligheid en rust van andere leerlingen in gevaar brengen. 
-Kinderen die het leerproces van andere leerlingen ernstig verstoren. 
-Kinderen die zoveel extra of gespecialiseerde verzorging of behandeling nodig hebben.
​​​-Een gebrek aan opnamecapaciteit, veroorzaakt door het feit dat in een groep al meerdere kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zitten.

Wanneer blijkt dat wij een leerling volgens bovenstaande richtlijnen niet meer kunnen begeleiden, verwijzen we deze naar een school die beter bij de behoefte van de leerling aansluit. Basisscholen zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat ook kinderen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk naar de gewone basisschool kunnen gaan. Om dit te realiseren, moeten basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs met elkaar samenwerken op het gebied van leerlingenzorg. De Tol maakt deel uit van het Noord- en Midden-Drenthe waarin basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samenwerken aan passend onderwijs voor ieder kind. 

Samenwerking met externe organisaties 
Om iedere leerling de zorg te kunnen geven die nodig is, werken wij nauw samen met externe en deskundige organisaties. Het gaat hierbij onder andere om: 

-dyslexiespecialisten 
-logopedisten 
-scholen voor speciaal (basis)onderwijs 
-schoolarts 
-school maatschappelijk werk 
-fysiotherapeuten 

Logopedie 
Wanneer er bij een kind twijfels of vragen bestaan over één of meer logopedische problemen, dan wordt dit met de ouders besproken. In samenspraak kan er worden besloten het kind aan te melden bij een vrijgevestigde logopediste in de buurt. 

Schoolarts 
Op De Tol valt uw kind onder de zorg van de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe.  De GGD Drenthe ziet leerlingen niet meer standaard in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek wordt momenteel gedaan als kinderen 5 en 10 jaar zijn. Hierdoor wordt er beter aangesloten op nieuwe inzichten voor signalering van visusafwijkingen en groei.