Missie en visie

Op kindcentrum De Tol willen wij iedere dag de kinderen zien en verder laten groeien tot gelukkige, zelfstandige en wijze wereldburgers. Wij bieden de kinderen een goede basis aan die richting geeft voor hun verdere leven. Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijk onderdeel van deze basis en besteden daar in ons kindcentrum veel aandacht aan. Kinderen ontdekken met zelfvertrouwen hun positie in de wereld en leren hoe ze waardevol naar anderen kunnen zijn.   

De Tol: samen wijs de wereld in!    

Als team bieden wij de kinderen een veilige en leerrijke omgeving waarbij zij met plezier naar ons kindcentrum gaan. We willen dat kinderen met en van elkaar leren, dat ze zelfvertrouwen hebben en daarbij ook rekening houden met anderen. Ze durven hun eigen keuzes te maken en zich te verwonderen en nieuwsgierig blijven. Rekening houdend met ieders kwaliteiten, richten we ons op sociale-, persoonlijke- en kennisontwikkeling. We hebben daarbij oog voor de ontwikkeling van het totale kind. We willen dat kinderen zich veilig voelen en met plezier leren. Wij hebben vijf pijlers vastgesteld. De pijlers vormen een leidraad voor ons dagelijks handelen. 

Wij zien ieder kind. Zien betekent in de eerste plaats dat we kijken wie de ander is en wat de ander nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij zien dat iemand ergens beter in wordt en spreken onze waardering uit.  

Wij verbinden kinderen, ouders, team en omgeving. Samen zijn we een kindcentrum. We geven dit vorm door met en van elkaar te leren. We verbinden ons als kindcentrum met de wijk. Onze leerdoelen verbinden we met de thema’s die op dat moment centraal staan. Dit doen we bijvoorbeeld door actief excursies te organiseren, gastsprekers uit te nodigen en ons te verdiepen in de wereld om ons heen. Verder verbinden we de kinderen ook met elkaar. Gedurende het schooljaar vinden regelmatig groepsoverstijgende activiteiten plaats, waarbij kinderen uit verschillende groepen elkaar helpen en van elkaar leren.    

Wij leren met en van elkaar. We willen kinderen leren leren. We zorgen dat we ons onderwijs uitdagend en afwisselend houden. Zo werken we regelmatig aan projecten en heeft kunst- en cultuuronderwijs een vaste plek in onze school. We stimuleren een ondernemende houding en bieden ruimte voor initiatieven.  Als team leren we ook van en met elkaar en blijven we ons ontwikkelen  

Wij geloven in de mogelijkheden van kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Ieder mens is anders en heeft andere talenten, leert op zijn of haar eigen manier. Wij kijken wat een ieder nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en met plezier te leren en werken. We geloven dat ieder mens onderdeel is van de schepping. Wij zijn een open christelijke school en geven onze identiteit vorm door bijbelverhalen te vertellen, te zingen/bidden en door onze respectvolle omgang met elkaar. We geloven in de toekomst en geven de kinderen de vaardigheden en kennis mee, zodat ze vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan.  

Wij vieren het samenzijn door elkaar welkom te heten en belangstelling voor elkaar te tonen. We delen met elkaar wat ons bezighoudt. We vieren wat we geleerd hebben en zijn daar trots op! Dat kan zijn het halen van een lesdoel of het afsluiten van een project. Regelmatig nodigen we ouders uit om het werk van de kinderen te bewonderen. We vieren ook onze christelijke feesten met elkaar.  

Visie op onze christelijke identiteit
De Tol is een open christelijk kindcentrum. Dit houdt voor ons in dat iedereen welkom is en zich welkom mag voelen. Daarbij is respect voor onze Christelijke identiteit het uitgangspunt. Wij geven onze christelijke identiteit vorm door te bidden, door Bijbelverhalen te vertellen en door het zingen van christelijke liedjes. Regelmatig vieren we het Kerst- of Paasfeest gezamenlijk, maar het kan ook voorkomen dat we het feest in de afzonderlijke groepen vieren. We willen midden in de wereld staan en besteden naast het Christendom aandacht aan andere godsdiensten, culturen en leefwijzen. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt. Vanzelfsprekend doen we dit samen met de ouders/verzorgers, die hiermee kunnen instemmen.  

Visie op pedagogische identiteit  
Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een omgeving die veilig is. Een goede relatie tussen kinderen onderling en de relatie tussen volwassenen en kinderen staat daarbij centraal. Wij zijn alert op pestgedrag en volgen onze leerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken gebruik van de methode Kiva. Kiva is een preventieve methode gericht op het versterken van de sociale veiligheid. Om tot een goede sfeer te komen en op een goede manier met elkaar om te gaan bieden we kinderen structuur en hebben we afspraken waar we ons aan houden.  

Visie op onderwijskundige identiteit 
We willen de totale ontwikkeling van het kind stimuleren. Hier is evenwicht tussen emotionele, sociale, creatieve en intellectuele vorming. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Kinderen leren wanneer ze betrokken zijn bij de leerstof en de leerstof aansluit bij hun belevingswereld. Ze leren door oefening, herhaling en evaluatie; kinderen leren van en met elkaar in een stimulerende, rijke leeromgeving.    

Kernwaarden
-Aandacht
De Tol is een kindcentrum waar je ervaart dat er aandacht voor je is. Wij vinden het belangrijk dat je je gezien voelt. Het maakt niet of je komt om te leren, om te werken, een bijdrage te leveren of om een bezoek te brengen. We hebben oog voor iedereen en houden rekening met elkaar. Hiermee zijn we een veilige plek voor alle kinderen, ouders, teamleden en bezoekers.    

-Vertrouwen  
Een basis van vertrouwen is voor ons de kernwaarde waarbij onze open blik, zonder oordeel, het meest naar voren komt. Want alleen vanuit respect en waardering kan een band van vertrouwen ontstaan. We hebben vertrouwen in de toekomst. We zijn daarbij veerkrachtig, denken positief en in oplossingen en kunnen omgaan met teleurstellingen.   

-Verantwoordelijkheid
Geven en nemen zien wij als basis voor een goede samenwerking. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en hebben elkaar nodig. We nemen hierbij een lerende houding aan waarin we verantwoordelijk zijn voor ons eigen leerproces. We weten dat onze eigen inbreng bepalend is voor het bereiken van een individueel of gezamenlijk doel.  

-Verwondering
We zijn open en nieuwsgierig naar elkaar, we verwonderen ons over nieuwe dingen en de wereld om ons heen. Als er nieuwsgierigheid is, is er immers een actieve houding in het nemen van initiatieven en verloopt het leerproces makkelijker.