Onderwijs op de Tol

Wij werken volgens het jaarstofklassensysteem, met elementen van groepsoverstijgend onderwijs. Per leerjaar werken we toe naar de leerdoelen die de kinderen moeten beheersen. Dit geven we zo vorm: 

We komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen. Daarom bieden we de lesstof op drie niveaus aan. De leerkracht geeft een verkorte instructie, een basisinstructie en een verlengde instructie. Zo zorgen we ervoor dat de meeste kinderen de leerdoelen behalen. Meer informatie over onze zorgstructuur kunt u lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. 

Ons onderwijs is uitdagend en gevarieerd. Dit doen we door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Kinderen die meer aankunnen, krijgen meer uitdagende leerstof aangeboden. We proberen de nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren door hen prikkelende vragen te stellen en verschillende leermiddelen te betrekken bij de lessen, waaronder de iPad. Ook sluiten de methoden aan bij dit uitgangspunt. Zo begint bij de zaakvakken elk nieuwe onderwerp met een onderzoeksvraag. Ook hebben we een breed onderwijsaanbod, waarin niet alleen de schoolse vakken worden gegeven, maar waarin ook kunst en cultuur, muziek en gymnastiek een prominente plek hebben. Zo kunnen de kinderen zich breed ontplooien en ontdekken waar ze goed in zijn. 

De kinderen leren op een actieve manier. Leren doe je het beste door te doen, te ervaren, individueel maar ook samen. We zetten daarom diverse activerende en cooperatieve werkvormen in; Zingend de tafels instuderen, overleggen met je klasgenoot over de juiste antwoorden, door de klas lopen om een moeilijk woord en de betekenis bij elkaar te zoeken, het kan allemaal! 

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Op verschillende manieren leren we de kinderen een kritische houding aan. Zo wordt aan het eind van de les gereflecteerd: heb ik mijn leerdoel behaald en ging het werken goed? Dit doen we in alle groepen, passend bij de leeftijd. Periodiek reflecteren de kinderen op hun werk in de afgelopen periode door het vullen van hun portfolio, met werk waar ze trots op zijn. In elke periode voeren we gesprekken met de kinderen, waarin reflecteren en het stellen van leerdoelen centraal staan.